گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی

۱-تقطیر ساده
۲-تقطیر با بخار آب
۳-واکنش های تراکمی
۴-تهیه صابون
۵-تقطه جوش
۶-نقطه ذوب
۸-تبلور:دانلود
۹-استخراج
۱۰-تجزیه عنصری

  پسورد : www.ejozve.ir
   دانلود مستقیم