• این تصاویر موجود عجیبی را نشان می‌دهد که باعث شده شایعه وجود داشتن پری دریایی قوت بگیرد! موجود عجیبی که مشاهده می‌کنید در سواحل کشور مالزی پیدا شده است. معمولا گفته میشد که پری دریایی موجودی زیباست اما این موجود دارای چهرهزشت و وحشتناک می‌باشد. شاید این موجود وحشتناک، ملکه زشتی‌ها بوده است؟!
www.parsnaz.ir - پیدا شدن یک پری دریایی زشت و وحشتناک + عکس
www.parsnaz.ir - پیدا شدن یک پری دریایی زشت و وحشتناک + عکس