بازیگر سریال نور  در کنار همسرش

عمر در کنار همسرش

اسمر در کنار همسرش

ایزل در کنار همسرش سحر

عاصی در کنار همسرش

میرنا در کنار همسرش (بازیگر فیلم میرنا و خلیل)

مهند در کنار همسرش (بازیگر سریال عشق ممنوع)